donor

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Giving, Receiving ja Transfer

Määritelmä

  • KUVAUS: Joku henkilö (tai ryhmä), jonka omaisuudesta jokin omaisuus siirtyy jonkin toisen hallintaan
  • ESIM: Viime keväänä kuollut Alvar Aallon puoliso Elissa Aalto TESTAMENTTASI huvilan Alvar Aalto - museolle. (Giving)
    Koko alkoholiliike tulee olemaan vain varojen SIIRTÄMISTÄ köyhiltä varakkaalle luokalle. (Transfer)

Esiintyy kehyksissä

Giving, Receiving, Transfer

-- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback