domain_of_relevance

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Evidence

Määritelmä

  • KUVAUS: Se alue tai piiri, jolla esitetty väite pätee
  • ESIM: Herää kysymys miksi sitten sen uudistamiseen tai hävittämiseen ei esim. Englannissa ryhdyttykään, vaikka tieteellinen PERUSTELU toimille oli olemassa? (Evidence)

Esiintyy kehyksissä

Evidence

-- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback