domain

  • TYYPPI: reunalementti

Määritelmä

  • KUVAUS: ala tai piiri, jolla esitetty väite pätee
  • ESIM: Tämäkin luonnehdinta on kuitenkin metodisesti EPÄTARKKA. (Accuracy)
    Neuvostoliiton poliittinen KÄYTTÄYTYMINEN maatamme kohtaan oli uhkaavaa.
    (Conduct)
    Jos pystymme metsätaloudelliset TAVOITTEEMME täyttämään, avaamme samalla oven paremmille päiville. (Purpose)

Esiintyy kehyksissä

Accuracy, Aggregate, Assistance, Being_in_effect, Being_necessary, Beyond_compare, Cause_to_make_progress, Conduct, Custom, Deserving, Domain, Extreme_point, Extreme_value, Institutions, Intentionally_act, Leadership, Mental_property, Point_of_dispute, Predicament, Public_services, Purpose, Usefulness, Working_on -- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback