document

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Documents

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin paperi, jolla on laillisesti jokin merkitys
  • ESIM: Pomeranialla tiistaina saapuneella perheellä ei ollut VIISUMEITA , mutta he ilmoittivat hakevansa Suomesta turvapaikkaa. (Documents)

Muita huomioita

Yleensä sekä KE että KLE

Esiintyy kehyksissä

Documents, -- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback