distributor

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Behind_the_scenes ja Carry_goods

Määritelmä

  • KUVAUS: Jonkin tuotteen tms. jakelija, maahantuoja tai välittäjä. Kehyksessä Behind_the_scenes produktiota mainostava ja sen yleisölle välttävä taho.
  • ESIM: Se on sikäli tuttu yritys ohjaajalle, että hän TUOTTI näytelmän National Theatrelle jo vuonna 1967 ja on siis nyt lähinnä sovittanut saman esityksen filminauhalle. (Behind_the_scenes)
    Lääkekaapilla ei ole oikeutta PITÄÄ VARASTOSSAAN reseptivalmisteita. (Carry_goods)

Esiintyy kehyksissä

Behind_the_scenes, Carry_goods -- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback