distance

  • TYYPPI: reuna- tai ydinelementti monissa liikettä kuvaavissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: Kuvailee välimatkaa kahden joidenkin pisteiden välillä. Useimmiten kehyksessä kuvatun liikkeen kattama välimatka.
  • ESIM: Törmäyksen voimalla juna RAAHASI taksia mukanaan 130 metriä. (Cause_motion)
    Laiva natisi liitteissään veden hurjasta painosta ja pärskeet ROISKAHTIVAT aluksen kyljistä korkealle. (Fluidic_motion)
    Tällaisia matkoja tehtiin kolmena sunnuntaina 20 — 30 km PÄÄHÄN Helsingistä ja saalis oli hyvä. (Within_distance)

Esiintyy kehyksissä

Body_movement, Bringing, Cause_fluidic_motion, Cause_motion, Cotheme, Fluidic_motion, Locative_relation, Motion, Operate_vehicle, Path_shape, Range, Self_motion, Time_vector, Travel, Traversing, Within_distance -- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback