dispute

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Partiality

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin tilanne tai asiayhteys, jossa (ainakin) kahdella osapuolella on eri intressit ja jonka suhteen joku on puolueellinen tai puolueeton
  • ESIM: Mutta silloin olisi yleisöllä ollut täysi syy moittia sanomalehdistöä PUOLUEELLISEKSI kieltolaki asiassa (Partiality, esimerkki Korpista)

Esiintyy kehyksissä

Partiality

-- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback