discource_salient_country

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Foreign_or_domestic_country

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin maa, joka on esiintynyt puheessa (tai muussa diskurssissa) tai jossa puhuja/kuulija sijaistsee
  • ESIM: Itse hän pyrkii aina VIERAASSA maassa syömään juuri sen maan ja alueen ruokia. (Foreign_or_domestic_country)

Muita huomioita

Voi olla sama kuin KLE

Esiintyy kehyksissä

Foreign_or_domestic_country

-- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback