dimension

 • TYYPPI: Ydinelementti kehyksissä Dimension, Diversity ja Similarity, reunaelementti kehyksissä Cause_expansion, Measure_linear_extent ja Response

Määritelmä

 • KUVAUS: Suure tai ulottuvuus, jolla kehyksen esittämä väite tapahtuu (esim. pituus, leveys, korkeus)
 • ESIM: Uuden kunnantalon PINTA-ALA tulee olemaan 4 647 neliötä ja kuutiotilavuus 18 920. (Dimension)
  Sopimus edellyttää kahden samanlaisen 15 MAILIN pituisen vedenalaisen yksijohdinkaapelin ja kahden maakaapelin valmistamisen ja laskemisen.

Muu käyttö

 • KUVAUS: 1. Kehyksissä Diversity ja Similarity se ominaisuus, jonka perusteella jonkin entiteetin samankaltaisuutta muihin entiteetteihin arvioidaan , 2. Kehyksessä Response se vastaavan entiteetin (tai henkilön) ominaisuus, joka osallistuu vastaamiseen tai reaktioon
 • ESIM:Eurooppaan kerääntynyt pieni vähemmistö on taustoiltaan yhtä MONISYINEN ja hajanainen kuin islam itsekin, kun sitä tarkastellaan poliittiselta, taloudelliselta tai yhteiskunnallisesti kannalta. (Diversity)
  He EROAVAT alueen muusta väestöstä kielellisesti ja kulttuurisesti . (Similarity)
  Laureatus muiden lailla otti vangiks järjen oman, järjen aina rauhattoman, järjen VASTAUSTA vailla .

Muita huomioita

Kehyksessä Dimension sama kuin KLE

Esiintyy kehyksissä

Cause_expansion, Dimension, Diversity, Measure_linear_extent, Response, Similarity

-- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback