differentiating_fact

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Similarity

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin fakta, jonka perusteella kehyksessä kuvattu entiteetti on samanlainen tai erilainen kuin ne entiteetit, joihin sitä verrataan
  • ESIM: Jo edellä kävi ilmi, että korkeimman oikeuden jäsenten kannat EROSIVAT toisistaan juuri lapsen etuun perustuvien argumenttien osalta. (Similarity)
    Ne EROAVAT planeetoista lähinnä epäkeskisten ratojen ja pienen kokonsa vuoksi. (Similarity)

Esiintyy kehyksissä

Similarity -- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback