difference

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti kehyksissä, jotka kuvaavat arvojen muutoksia

Määritelmä

  • KUVAUS: Kuvaa sitä, kuinka paljon jokin asia muuttaa sijaintijaan jollakin skaalalla
  • ESIM: Toimialoista eniten eli 30 prosenttia LISÄÄNTYIVÄT konkurssit palveluissa. (Change_position_on_a_scale)
    Henkilöauton kuljettajien kuolemat LISÄÄNTYIVÄT vuotta aiemmasta kuudella. (Change_position_on_a_scale)

Esiintyy kehyksissä

Cause_change_of_position_on_a_scale, Change_position_on_a_scale, Proliferating_in_number

-- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback