device

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Change_operational_state

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin laite tai kone, joka kytletään kehyksessä päälle tai pois päältä.
  • ESIM: Hinnoittelukokeilun idea on, että taksiautoilija KÄYNNISTÄÄ mittarin vasta asiakkaan noustessa autoon. (Change_operational_state)

Esiintyy kehyksissä

Change_operational_state -- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback