determinant

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Contingency

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin avoin kysymys, josta jokin lopputulos riippuu
  • ESIM: Hannes Virolainen kantoi kortensa kekoon todistellessaan, että hallituksen tuleva kohtalo RIIPPUU kestävän tulopoliittisen ratkaisun syntymisestä. (Contingency)
    Puun kaatoon kuluva aika RIIPPUU kaadettavan puun koosta. (Contingency)

Esiintyy kehyksissä

Contingency -- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback