destroyer

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Destroying

Määritelmä

  • KUVAUS: Tietoinen olento (tavallisesti ihminen), joka toiminnallaan aiheuttaa jonkin entiteetin tuhoutumisen
  • ESIM: Sunnuntaina Bodo-sissiryhmä RÄJÄYTTI maantiesillan, joka yhdisti Intian koillisosat muuhun Intiaan. (Destroying)
    Kaikkiaan noin 450 ihmistä on menettänyt henkensä Intian väkivaltaisuuksissa sen jälkeen kun äärihindut TUHOSIVAT moskeijan Ayodhyassa sunnuntaina. (Destroying)

Esiintyy kehyksissä

Destroying

-- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback