destination_time

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Change_event_time

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin ajankohta, jonka yhteyteen jonkin tapahtuman tapahtuma-aika siirretään
  • ESIM: Yhdysvaltain presidentti George Bush on pyytänyt maansa kongressia LYKKÄÄMÄÄN takuupäätöstä lokakuuksi suunnitellun rauhankokouksen jälkeiseen aikaan. (Change_event_time)
    Päinvastoin me sitä etsimme, ja kun se menetti jännittävyytensä päivänvalossa, me SIIRSIMME leikkimme yöksi. (Change_event_time)

Esiintyy kehyksissä

Change_event_time

-- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback