destination_event

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Change_event_time

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin tapahtuma, jonka yhteyteen jotakin toista tapahtumaa lykätään
  • ESIM: Kihlakunnanoikeus LYKKÄSI jutun heinäkuun käräjille. (Change_event_time)

Esiintyy kehyksissä

Change_event_time -- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback