desired_state_of_affairs

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Terms_of_agreement

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin asiantila, joka on toivottava sopimuksen tekijöiden (tai ainakin yhden heistä) kannalta ja jonka toteutuminen riippuu sovituista ehdoista
  • ESIM: Afrikka tarvitsee kipeästi vahvaa tukeamme, ja tähän sisältyy teknologian siirtäminen, velkojen anteeksiantaminen, kehitysresurssit sekä johdonmukaisesti sovelletut reilun kaupan EHDOT. (Terms_of_agreement)

Esiintyy kehyksissä

Terms_of_agreement -- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback