desired_state

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Inspecting

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin toivottu asiantila, jonka agentti pyrkii varmistamaan tai saavuttamaan tarkastalla jotakin
  • ESIM: Hyvät herrat, luovutan käsiinne nämä papexit todistuskappaleiksi ja pamalla pyydän teitä TARKASTAMAAN vastaako niissä näkyvä jälki kenenkään tässä huoneessa olevan henkilön kumikorkoja.. (Inspecting)

Esiintyy kehyksissä

Inspecting

-- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback