desired_goal

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Elusive_goal

Määritelmä

  • KUVAUS: Kuvaa jotakin tavoitetta tai haluttua entiteettiä, jota kehyksen päähenkilö ei ole saavuttanut
  • ESIM: Tein ensimmäisellä rastilla pahan pummin ja voitto KARKASI jo siinä käsistäni. (Elusive_goal)

Esiintyy kehyksissä

Elusive_goal -- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback