desirable_action

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Holidng_off_on

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin toiminta tai teko, jota toimija ei toistaiseksi tee
  • ESIM: Emme voi enää hyväksyä sitä, että VIIVYTTELEMME tämän toimen täytäntöönpanossa, sillä yhteisömme laajentumisen myötä siitä on tulossa yhä tärkeämpää. (Holding_off_on)

Esiintyy kehyksissä

Holding_off_on -- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback