desirable

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Forgoing

Määritelmä

  • KUVAUS: Entiteetti, josta joku pidättäytyy tai luopuu
  • ESIM: Nuo kullanmurut KIELTÄYTYVÄT syömästä marjojansa, jotta äiti voisi valmistaa viiniä. (Forgoing)
    Väkisinkin nousi jalka juoksuaskelin: vain voimakkaalla tahdolla PIDÄTTÄYDYIN juoksusta. (Forgoing)

Esiintyy kehyksissä

Forgoing -- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback