desirability

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Thriving

Määritelmä

  • KUVAUS: Kuvaa kehyksessä Thriving kuvaillun entiteetin tilaa
  • ESIM: Muutama juurakko lajiaan riittää, sillä perennat KUKOISTAVAT sitä komeampina mitä useammin juurakot jaksaa jakaa ja hajottaa. (Thriving)

Muita huomioita

Voi sisältyä kehyksen laukaisevaan elementtiin.

Esiintyy kehyksissä

Thriving -- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback