depictive_of_representation

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Create_representation

Määritelmä

  • KUVAUS: Luonnehdinta siitä, millaisessa tilassa jokin entiteetti kuvataan/esitetään
  • ESIM: Ylipormestari kiitti kaikkia läsnäolevia kädestä pitäen, minkä jälkeen komea ketju ripustettiin hänen kaulaansa, ja valokuvaajat VALOKUVASIVAT hänet ketjuineen sekä edestä että takaa. (Create_representation)

Esiintyy kehyksissä

Create_representation

-- HeidiHal - 2015-02-16

Topic revision: r1 - 2015-02-16 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback