dependent_variable

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Objective_influence

Määritelmä

  • KUVAUS: Joku muuttuja, jonka saama arvo riippuu jostakin toisesta entiteetistä tai asiantilansta
  • ESIM: Dokumenttiohjelma viisi vuotta sitten sattuneen ydinvoimalaonnettomuuden VAIKUTUKSISTA ympäristön asukkaiden, erityisesti lasten terveyteen. (Objective_influence)
    Parhaillaan tutkitaan Kuolan saasteiden VAIKUTUKSIA veren raskasmetalliarvoihin. (Objective_influence)

Esiintyy kehyksissä

Objective_influence -- HeidiHal - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback