dependent_state

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksissä Being_attached ja Posture

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa entiteetin tilaa, joka on seurausta sen kiinnityksestä tai asennosta
  • ESIM: Pahemmaksi muuttuu vielä asia, jos kiskot sidekiskojen välityksellä on kiinnitetty siltapölkkyihin, jotka puolestaan on PULTATTU siltaan kiinni. (Being_attached)
    Se näki nuotion leimuavan, Klu-Kutshin keittävän ja Ison Majavan ISTUVAN kyykyssä ja syödä nutustavan raakaa rasvaa . (Posture)

Esiintyy kehyksissä

Being_attached, Posture -- HeidiHal - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback