dependent_state

  • TYYPPI: Ydinelementti kehyksissä Be_in_control, Control ja Objective_influence

Määritelmä

  • KUVAUS: Tapahtuma tai tilanne, jonka johonkin ominaisuuteen (esim. tapahtuma-aikaan) jokin entiteetti, muuttuja tai tilanne vaikuttaa.
  • ESIM: Tunisiasta tulee vieläkin paljon hälyttäviä tietoja mielivaltaisista pidätyksistä, ihmisoikeusaktivistien ja heidän järjestöjensä oikeudellisesta vainosta, järjestelmällisestä ilmaisun- ja yhdistymisvapauden kieltämisestä sekä sensuurista ja siitä, että valtio KONTROLLOI Internetiin pääsyä ja sen käyttöä . (Be_in_control)
    Parin vuoden ikäisen liigan VAIKUTUSTA kotimaan jalkapalloelämään on vielä turhan aikaista arvioida. (Objective_influence)

Esiintyy kehyksissä

Be_in_control, Control, Objective_influence -- HeidiHal - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback