dependent_individual

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Being_necessary

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö (tai ryhmä), joka tarvitsee jotakin entiteettiä jonkin asiantilan saavuttamiseksi
  • ESIM: Monien asiantuntijoiden mielestä kiireetön asioihin paneutuminen on luovalle ihmiselle VÄLTTÄMÄTÖNTÄ. (Being_necessary)

Esiintyy kehyksissä

Being_necessary

-- HeidiHal - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback