dependent_entity

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Be_in_control, Control ja Objective_influence

Määritelmä

  • KUVAUS: Entiteetti, johon jokin entieetin käyttäytyminen tai asiantila vaikuttaa
  • ESIM: Italiassa pääministeri KONTROLLOI rahaa, politiikkaa ja televisiota. (Be_in_control)
    Lennon aikana tutkitaan mm auringon säteilyn VAIKUTUSTA maan ilmakehään (Objective_influence)

Esiintyy kehyksissä

Be_in_control, Control, Objective_influence

-- HeidiHal - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback