dependent

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Being_necessary, Have_as_a_requirement ja Needing

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin asiantila, joka ei voi tulla toteen ilman jonkin ehdon täyttymistä
  • ESIM: - Jotta nainen voisi mennä edes osa-aikatöihin, hän TARVITSEE päivähoitopaikan lapselleen. (Needing)
    Kirjoittajan nimi-, osoite- ja puhelinnumerotiedot ovat aina VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ mm. epäselvien tekstinkohtien selvittämiseksi. (Being_necessary)

Esiintyy kehyksissä

Being_necessary, Have_as_requirement, Needing -- HeidiHal - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback