delivery_device

  • TYYPPI: ydienelementti kehyksessä Ingest_substance

Määritelmä

  • KUVAUS: Väline, jonka avulla ottaa sisäänsä jotakin ainetta
  • ESIM: Päivällisen jälkeen istuessamme olohuoneessa isän ja tuomarin TUPRUTELLESSA sikareitaan Katri soitti meille pianoa. (Ingest_substance)
    Kapteeni Jerry TUPRUTTELI piippuaan pohtien toinen toistaan kauheampia suunnitelmia roistojen päänmenoksi. (Ingest_substance)

Esiintyy kehyksissä

Ingest_substance -- HeidiHal - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback