Deliverer

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Delivery

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, joka kuljettaa teeman paikasta toiseen
  • ESIM: Karadzic TOIMITTI viestinsä Englannin pääministerille John Majorille sekä YK:n pääsihteerille Boutros Boutros- Ghalille. (Delivery)
    — Haluan teidän TOIMITTAVAN sen osoitelapussa mainittuun paikkaan. (Delivery)

Esiintyy kehyksissä

Delivery -- HeidiHal - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback