definig_event

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Locale_by_event

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin tapahtuma, jonka kautta jotakin paikkaa kuvaillaan
  • ESIM: Kress joukkoineen saa kuuman vihjeen uhrin vaimolta, joka tunnistaa MURHAPAIKALTA poistuneen hahmon. (Locale_by_event)

Esiintyy kehyksissä

Locale_by_event

-- HeidiHal - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback