defender

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Defend ja Repel

Määritelmä

  • KUVAUS: Esimerkiksi maa, hallitus, kansa tai vastaava, joka voimakeinoja käyttäen puolustautuu jotakin voimaa vastaan
  • ESIM: Silloin syntyi piirros Ungen (Pentu), jossa hurjannäköinen emo PUOLUSTAA poikastaan. (Defending)
    Jugoslavialaisten rajavartijoiden sanottiin TORJUNEEN hyökkäyksen. (Repel)

Esiintyy kehyksissä

Defend, Repel -- HeidiHal - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback