defendant

  • TYYPPI: Ydinelementti kehyksissä Arraignment, Trial, Try_defendnat ja Verdict, reunaelementti kehyksessä Ruling_legally (nyk. Legal_rulings)

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö, jota syytetään jostakin rikoksesta
  • ESIM: Yksi syytetyistä on vapautettu ja toisen OIKEUDENKÄYNTI on kesken. (Trial)
    Mutta todistusten puutteetta olivat valamiehet VAPAUTTANEET hänet. (Verdict)
    Oikeus MÄÄRÄSI tuomitun ajokieltoon tämän vuoden loppuun. (Ruling_legally /Legal_rulings)

Esiintyy kehyksissä

Arraignment, Ruling_legally (ny. Legal_rulings), Trial, Try_defendant, Verdict

-- HeidiHal - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback