dedicated_type

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Commemorative

Määritelmä

  • KUVAUS: Se kategoria tai tyyppi, jota jollekin asialle omistettu entiteetti edustaa (esimerkiksi "päivä")
  • ESIM: Presidentti Lyndon Johnson matkustaa Detroitiin ensi maanantaina pitääkseen perinteellisen " TYÖN PÄIVÄN puheen " autotyöläisille. (Commemorative)

Esiintyy kehyksissä

Commemorative

-- HeidiHal - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback