dedicated_entity

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Commemorative

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin entiteetti, joka on omistettu kunnioitutellu henkilölle tai entiteetille
  • ESIM: TAPANINPÄIVÄ ja vanhan perinteen mukaan tänään vietettävä viattomien lasten päivä lyövät kiilan jouluaaton ja -aamun idylliin. (Dedicated_entity)

Esiintyy kehyksissä

Commemorative -- HeidiHal - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback