decoration_descriptior

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Body_decoration

Määritelmä

  • KUVAUS: Kuvailee koristetta, jolla henkilön kehoa on koristeltu
  • ESIM: Raimo Mähönen suti lauantaiaamuna mustaa MEIKKIÄ kasvoihinsa Seija-vaimonsa avustamana. (Body_decoration)
    Tätä varten kannattaa kotiin varata krapulakajalia ja vihreää PEITEPUIKKOA. (Body_decoratuon)

Esiintyy kehyksissä

Body_decoration -- HeidiHal - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback