decoration

  • TYYPPI: Ydinelementti kehyksessä Body_decoration

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin koriste, jolla kaunistetaan jonkun henkilön kehoa
  • ESIM: Kokeile kevään kunniaksi Max Factorin uutta HUULIPUNAA . (Body_decoration)

Muita huomioita

Sekä KE että KLE

Esiintyy kehyksissä

Body_decoration -- HeidiHal - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback