decorated_individual

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Body_decoration

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö, jonka kehoa on koristeltu jollakin kehyksessä kuvutulla tavalla
  • ESIM: Minun täytyy hiukan kaunistaa sinua POSKIPUNALLA. (Body_decoration)
    - Käyttäisivätkö naiset HUULIPUNAA, jos yhdelle sadasta käyttäjästä kehittyisi 15-20 vuoden kuluttua tappava tauti? (Body_decoration)

Esiintyy kehyksissä

Body_decoration

-- HeidiHal - 2015-02-13

Topic revision: r1 - 2015-02-13 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback