decision_maker

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Partiality

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö, jonka objektiivisuutta jossakin päätöksessä arvioidaan
  • ESIM: Kuten siellä kotimaassa tiedätte, niin on Ruotsi PUOLUEETON meitä kohtaan. (Partiality)
    Syytökset tutkimuksien yhteydessä tapahtuneista salailuyrityksistä saivat lisää vauhtia sen jälkeen kun korkein oikeus erotti jutun tutkintatuomarin PUOLUEELLISUUDEN vuoksi. (Partiality)

Esiintyy kehyksissä

Partiality -- HeidiHal - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback