decision

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Appeal ja Deciding

Määritelmä

  • KUVAUS: Kehyksessä Deciding se päätös, jonka tietoinen toimija tekee. Kehyksessä Appeal päätös, jonka tuomio- tai oikeusistuin on tehnyt.
  • ESIM: Hän ei myöskään kertonut, aikooko hän VALITAA tuomiosta. (Decision)
    PÄÄTIN palata, koska rakastan pelaamista ja se on ollut hauskaa. (Deciding)
    Samalla kunnanhallitus PÄÄTTI jättää täyttämättä kesästä asti tyhjänä olleen elinkeinoasiamiehen viran.(Deciding)

Esiintyy kehyksissä

Appeal, Deciding -- HeidiHal - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback