deceased

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Losing_someone

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö tai entiteetti, joka on kuollut.
  • ESIM: Työläisperheeseen Bristolissa, Englannissa 18.1. 1904 syntynyt Archibald Alexander Leach MENETTI äitinsä jo 9-vuotiaana. (Losing_someone)

Esiintyy kehyksissä

Losing_someone -- HeidiHal - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback