dangerous_situation

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Surviving

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin tilanne, joka todennäköisesti vaikuttaa negtiivisesti siihen osallistuviin henkilöihin
  • ESIM: Vannoin, että omistaisin elämäni rauhan asialle, jos SELVIÄN hengissä sodasta, kertoo senaattori. (Surviving)

Esiintyy kehyksissä

Surviving

-- HeidiHal - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback