dangerous_entity

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Being_at_risk ja Risky_situation

Määritelmä

  • KUVAUS: Konkreettinen tai abstrakti entiteetti, joka voi potentiaalisesti vahingoittaa jotakin arvokkaana pidettyä
  • ESIM: Samalla tavalla voivat väkijuomatkin olla VAARALLISIA käyttäjilleen. (Risky_situation)
    Apollon temppeli on voitu täysin rekonstruoida, sillä kuin ihmeen kautta se säilyi jossakin määrin TURAVSSA Rooman uurailta kalkinpolttajilta. (being_at_risk)

Esiintyy kehyksissä

Being_at_risk, Risky_situation

-- HeidiHal - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback