dander

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Protecting

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin vaarallinen tilanne tai tapahtuma, joka voi (ainakin potentiaalisesti) vahingoittaa jotakin arvossa pidettyä
  • ESIM: Siinä nimittäin uskottiin olevan salaisia voimia , jotka SUOJELIVAT omistajaansa kaikenlaiselta pahalta. (Protecting)
    Ne SUOJAAVAT korvia ja silmiä koukulta perhoa heitettäessä. (Protecting)

Esiintyy kehyksissä

Protecting -- HeidiHal - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback