current_jurisdiction

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Extradition

Määritelmä

  • KUVAUS: Se tuomiovalta tai hallintoalue, jota epäilty luovutetaan jonnekin muualle
  • ESIM: Tämän seurauksena Perun oikeusministeri pyysi Chileä LUOVUTTAMAAN hänet, jotta hänet saataisiin oikeuteen vastaamaan yhteensä 12 syytteeseen, jotka koskivat muun muassa kuolemanpartion käyttämistä kahteen otteeseen 25 ihmisen surmaamiseksi. (Extradition)

Esiintyy kehyksissä

Extradition

-- HeidiHal - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback