current_instance

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Identicality

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin kategorian toteuma, joka on kehyksessä puheen aiheena
  • ESIM: Ongelma on pitkälti SAMANLAINEN kuin se, joka koettiin Nigeriassa, jossa maan pohjoisosa on vahvaa muslimialuetta ja maan eteläosa kristittyjen aluetta. (Identicality)

Esiintyy kehyksissä

Identicality

-- HeidiHal - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback