current_country

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Foreign_or_domestic_country

Määritelmä

  • KUVAUS: Maa, johon puhuja viittaa
  • ESIM: Nyt amerikkalaiset joukot ovat ensimmäisen kerran VIERAASSA maassa pelkästään ruokkimassa nälkäkuoleman uhkaamaa kansaa. (Foreign_or_domestic_country)

Esiintyy kehyksissä

Foreign_or_domestic_country -- HeidiHal - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback