crop

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Food_gathering

Määritelmä

  • KUVAUS: Sato, jonka ruuan kerääjä poimii talteen
  • ESIM: Hakkaamallahan se metsän sato KORJATAAN ja hakkaamalla metsää myös kasvatetaan ja hoidetaan. (Food_gathering)
    Me KERÄÄMME viljaa ja hedelmiä. (Food_gathering)

Esiintyy kehyksissä

Food_gathering

-- HeidiHal - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback