criterion

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksissä Becoming_separated ja Separating

Määritelmä

  • KUVAUS: Se ominaisuus tai piirre, jonka perusteella jokin jaottelu tai ryhmittely tehdään.
  • ESIM: Nuorisotilojen käyttäjät on JAETTU kolmeen ryhmään iän perusteella, ja he valitsevat keskuudestaan edustajansa nuorisotoimikuntaan. (Becoming_separated)
    Jouluapulaiset EROTTELEVAT kirjeet ja kortit paikkakunnittain. (Separating)

Esiintyy kehyksissä

Becoming_separated, Separating

-- HeidiHal - 2015-02-12

Topic revision: r1 - 2015-02-12 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback